Wat is een lijdende erf en heersend erf

De verschillen tussen een lijdende erf en heersend erf. Een erfdienstbaarheid is te beschrijven als een last die rust op het dienstbare erf (lijdende erf), die van nut is voor een erf of perceel dat aan een andere eigenaar behoort (het heersende erf). De eigenaar/gebruiker van het lijdende erf moet deze erfdienstbaarheid dus ondergaan en mag niets ondernemen om de erfdienstbaarheid te verhinderen. Anderzijds zal de eigenaar of gebruiker van het heersende erf niets doen om de erfdienstbaarheid onnodig te verzwaren.

Wat is een erfdienstbaarheid en hoe werkt het?

Een erfdienstbaarheid is een recht dat de eigenaar of gebruiker van een onroerend goed (het heersende erf) heeft om gebruik te maken van een ander onroerend goed dat aan iemand anders toebehoort (het dienende of lijdende erf). Het dienende erf is dus belast met een erfdienstbaarheid ten voordele van het heersende erf. De eigenaar of gebruiker van het dienende erf moet de erfdienstbaarheid respecteren en mag niets doen om het gebruik van het heersende erf te belemmeren. Omgekeerd mag de eigenaar of gebruiker van het heersende erf de erfdienstbaarheid niet misbruiken of verzwaren.

Verschillende vormen van een erfdienstbaarheid (lijdende erf en heersend erf)

Een erfdienstbaarheid kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van het nut of het gebruik dat het heersende erf heeft van het dienende erf. Enkele voorbeelden van erfdienstbaarheden zijn: het recht van overgang, het recht van uitweg, het recht van uitzicht, het recht van afwatering, het recht van afsluiting, het recht van licht, het recht van ladder, het recht van beerput, enz.

Een erfdienstbaarheid kan op verschillende manieren ontstaan

Een erfdienstbaarheid kan op verschillende manieren ontstaan, namelijk: door de wet, door de natuur, of door een overeenkomst. Een wettelijke erfdienstbaarheid is een erfdienstbaarheid die door de wet is vastgelegd, bijvoorbeeld de minimale afstand tussen vensters of de verplichte afwatering van hoger gelegen percelen. Een natuurlijke erfdienstbaarheid is een erfdienstbaarheid die voortvloeit uit de ligging van de percelen, bijvoorbeeld de afloop van water van een hoger naar een lager gelegen erf. Een conventionele erfdienstbaarheid is een erfdienstbaarheid die door de eigenaars van de percelen is afgesproken, bijvoorbeeld het recht van doorgang over een stuk grond.

Een duurzaam recht verbonden aan een onroerend goed

Een erfdienstbaarheid is een duurzaam recht dat verbonden is aan het onroerend goed, en niet aan de eigenaar. Dit betekent dat de erfdienstbaarheid blijft bestaan, ook als de percelen van eigenaar veranderen. De erfdienstbaarheid kan alleen tenietgaan door verjaring, door vermenging, door afstand of door opheffing. Verjaring houdt in dat de erfdienstbaarheid verdwijnt als ze gedurende een bepaalde tijd niet wordt uitgeoefend. Vermenging houdt in dat de erfdienstbaarheid verdwijnt als de percelen in dezelfde handen komen. Afstand houdt in dat de eigenaar van het heersende erf afziet van de erfdienstbaarheid. Opheffing houdt in dat de erfdienstbaarheid wordt opgeheven door een rechterlijke beslissing.

Print Friendly, PDF & Email