OVAM

OVAM-logo
OVAM-logo

Ovam – Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, die een agentschap is van de Vlaamse overheid (Vlaams Gewest).

OVAM – Waar staat dit voor?

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij of kortweg OVAM is een Vlaams agentschap dat verantwoordelijk is voor het afvalbeleid en de bodemsanering. Het agentschap opereert binnen het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid en is gevestigd te Mechelen.

Het is een Verzelfstandigd Agentschap (IVA) met rechtspersoonlijkheid wat opgericht is op 2 juli 1981. Het bedrijf is gelegen in het Jurisdictie Vlaams Gewest. Met als hoofdkantoor  gelegen te Stationsstraat 110, Mechelen. Het beleidsdomein is hoofdzakelijk “Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid” .

Oprichting van OVAM.

De OVAM werd opgericht als gevolg van het zogenaamde afvalstoffendecreet van de Vlaamse Raad van 2 juli 1981. Het decreet dat de voorkoming en het beheer van afvalstoffen regelde. Ook het saneren van verontreinigde bodems was hierin opgenomen. De Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest. Zoals de oorspronkelijke naam luidde, werd opgericht als Vlaamse openbare instelling (VOI) op initiatief van minister Galle. Dit met het doel om de afvalophaling, -sortering en recyclage te coördineren. In zijn beleid werden de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • het ontstaan van afvalstoffen voorkomen
  • het terugwinnen van afvalstoffen bevorderen
  • het verwijderen van ontstane afvalstoffen organiseren.

Op 1 oktober 1981 werd de maatschappij operationeel en werd begonnen met de gescheiden ophaling van huisvuil, de uitbouw van containerparken, de terugnameplicht bij aankoop van elektrische toestellen en tal van andere initiatieven. Zo werd op initiatief van de OVAM in 1985 “INDAVER” opgericht om de afvalverwerking te exploiteren.

Bodemsaneringsdecreet

Sinds op 1 februari 1995 werd het bodemsaneringsdecreet van kracht, houdt de OVAM zich ook bezig met de problematiek van de bodemverontreiniging. Hier zorgt de maatschappij voor het afleveren van bodemattesten en het monitoren van bodemonderzoeken. Bij verontreinigde bodems worden de bodemsaneringsprojecten en -werken beoordeeld en gemonitord. Wanneer niet voldaan wordt aan de eisen van de OVAM kan ze optreden om erger te voorkomen. Tevens neemt de maatschappij actief deel aan het beleid inzake bodemsaneringen en de ontwikkeling van brownfields.

Bij de hervormingen in het kader van Beter Bestuurlijk Beleid werd, door het decreet van 7 mei 2004.  De OVAM op 1 april 2006 een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid en werd de naam gewijzigd in Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Toen kreeg de OVAM er ook een bevoegdheid bij: het materialenbeleid. De materiaalketen wordt als één geheel beschouwd. Doelstelling is hier om de milieudruk als gevolg van materialenverbruik en -gebruik te verlagen.

De equivalenten van OVAM in de andere twee gewesten van België zijn “Leefmilieu Brussel” en het “Office Wallon des déchets“. In Wallonië is er tevens “Copidec“, een organisatie die de Waalse afvalintercommunales vertegenwoordigt.

Bron: Ovam

Print Friendly, PDF & Email