Kadaster

kadaster logo
kadaster logo

Kadaster een federale overheidsdienst.

De administratie Opmetingen en Waarderingen (‘het kadaster’) maakt deel uit van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (A.A.P.D.) van de federale overheidsdienst Financiën. De administratie heeft een centraal hoofdbestuur in Brussel en verschillende plaatselijke kantoren(opent in nieuw venster) over het land verspreid.

Opmetingen en Waarderingen:

Het Kadaster stelt een kadastraal plan op, legt een kadastrale legger aan en maakt een beschrijving van de onroerende goederen bewaart deze documenten en werkt deze geregeld bij. Het kadaster kent aan ieder onroerend goed een kadastraal inkomen toe. De dienst verstrekt advies aan het agentschap Vlaamse Belastingdienst over bepaalde categorieën van bezwaarschriften.

Kadastraal plan – kadastraal perceel – kadastrale legger – kadastrale bescheiden.

Het kadastraal plan is een kaart die een grafische voorstelling geeft van de kadastrale percelen (onroerende goederen), van hun grenzen en van de gebouwen die erop voorkomen. Elk perceel wordt genummerd. Per gemeente of per kadastrale afdeling van een gemeente wordt een plan opgemaakt.

Onder kadastraal perceel verstaat men een min of meer groot deel van het grondgebied in een zelfde gemeente of gehucht, gekenmerkt door een zelfde aard of soort van bebouwing en toebehorend aan een zelfde persoon (hetgeen geen onverdeeldheden uitsluit, een zelfde recht kan gedeeld worden door meerdere titularissen).

De kadastrale legger is een jaarlijks bijgewerkt register waarin op naam van iedere eigenaar al de hem in de gemeente of kadastrale afdeling van de gemeente toebehorende onroerende goederen zijn opgenomen onder een eigen genummerd artikel. Het vermeldt alle percelen die hij bezit. Alsook wat de totale oppervlakte en het totale kadastraal inkomen van deze percelen aan.

Het kadastraal plan en de kadastrale legger worden samen de kadastrale bescheiden genoemd of kadastraal uittreksel.

Rol bij het innen van de onroerende voorheffing

FOD Financiën levert het agentschap Vlaamse Belastingdienst belangrijke informatie die een correcte inning van de onroerende voorheffing mogelijk maakt, namelijk:

  • de hoogte van de kadastrale inkomens van de verschillende onroerende goederen (kadastrale percelen) in Vlaanderen
  • het feit of deze onroerende goederen al dan niet belastbaar zijn (uiteindelijke beslissing hierover ligt wel bij de Vlaamse Belastingdienst)de eigenaars van deze onroerende goederen (houders van een zakelijk recht)

Bovendien vraagt het agentschap Vlaamse Belastingdienst advies aan de federale overheid voor de afhandeling van bepaalde categorieën van bezwaarschriften.

Waarvoor kunt u terecht bij Opmetingen en Waarderingen?

Voor alle vragen over eigendommen (eigenaars, ligging, kadastraal inkomen enz.) die op zich niets met de onroerende voorheffing te maken hebben:

  • Wie de eigenaar is van een stuk grond dat naast mijn eigendom ligt.
  • Ik wil weten wie de andere mede-eigenaars zijn van een stuk grond.
  • Mijn kadastraal inkomen is te hoog en wens dat dit wordt herzien….
Print Friendly, PDF & Email