Minnelijke ontbinding

compromis-ontbinden hand schudden
compromis-ontbinden hand schudden

Als koper of verkoper moet je beseffen dat de onderhandse verkoopovereenkomst, het compromis, definitief is van zodra deze ondertekend is. Aangezien de koopovereenkomst tot stand is gekomen, zijn verkooprechten (registratierechten) verschuldigd, die moeten worden betaald binnen de vier maanden na ondertekening van het compromis. Nu gebeurt het ook af en toe dat partijen na de ondertekening van het compromis de verkoop in onderling akkoord willen verbreken.

Wettelijk gezien kan je overgaan tot de ontbinding van de overeenkomst. Indien er tussen partijen een akkoord bestaat om de overeenkomst in der minne te ontbinden, vooraleer de termijn van vier maanden voor de aanbieding ter registratie van de overeenkomst is verstreken, en in zoverre er nog geen authentieke akte werd verleden, kan de verkoopovereenkomst zelf aan het vast recht van 10 euro worden onderworpen.

Voorwaarde is wel dat de overeenkomst tot minnelijke ontbinding van de verkoopovereenkomst, ondertekend door dezelfde partijen, samen met de initiële verkoopovereenkomst tijdig – binnen de vier maanden – ter registratie wordt
aangeboden. De overeenkomst tot minnelijke ontbinding wordt op haar beurt aan hetzelfde recht van 10 euro onderworpen.

Indien je het compromis laattijdig of niet gezamenlijk met de overeenkomst tot ontbinding ter registratie aanbiedt omdat het compromis al geregistreerd werd, zal een recht van 10 euro verschuldigd zijn voor de overeenkomst tot ontbinding en 25 euro voor het compromis.

Hoe dan ook moet je bijzonder voorzichtig te werk gaan! Het verscheuren van het compromis of het laten verlijden van de notariële akte door een andere koper betekent niet dat je aan de verkooprechten kan ontsnappen.

Bron: www.cibweb.be – Tekst: Stephan Coenen

Print Friendly, PDF & Email