Hervorming van het goederenrecht is een feit

Hervorming van het goederenrecht is een feit

Eergisteren werd de Wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (hierna de “Wet Hervorming Goederenrecht”). Veel ophef zal het nu niet veroorzaken. Er staan ons deze dagen belangrijkere uitdagingen te wachten.

Deze wet is een pareltje voor de vastgoedpraktijk. Op een half jaar tijd slaagden de makers van boek 3 “Goederen” erin hun voorstellen goedgekeurd te krijgen door het parlement. U kan hieronder lezen vanaf wanneer deze nieuwe regels gelden.

Het nieuwe Boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek bestaat uit 8 titels. Een aantal essentiële wijzigingen zijn:

  • enkele traditionele termijnen worden gewijzigd. De maximumduur van het opstalrecht wordt opgetrokken van 50 jaar tot 99 jaar en kan in bepaalde gevallen zelfs eeuwigdurend zijn. De minimumduur van erfpacht gaat van 27 jaar naar 15 jaar. De maximumduur van vruchtgebruik voor rechtspersonen wordt 99 jaar;
  • de volume-eigendom wordt wettelijk verankerd. De opstalrechten in die context zijn eeuwigdurend, tenzij iedere nut ervan verloren gaat;
    de mogelijkheid wordt voorzien om tot overschrijving over te gaan van bijkomende aktes in de hypothecaire registers (bv. opties op onroerend goed, het voorkooprecht of akte van overdracht van erfopvolging);
  • er is een afzonderlijke titel ingevoerd over “Burenrelaties”. Dat gaat over burenhinder, gemene muur en erfdienstbaarheden;
  • er wordt een wettelijke regeling voorzien voor het vestigen van persoonlijke en zakelijke rechten (bv. van erfpacht) op het openbaar domein. Tot nu was het behelpen met bepaalde rechtspraak (bv. Cass. 11 september 1964 m.b.t. erfdienstbaarheden en Cass. 18 mei 2007 m.b.t. opstalrecht);
  • ook wordt een wettelijke regeling voorzien voor de vrijwillige mede-eigendom (en de beëindiging ervan)

Wanneer in werking, 18 maanden na publicatie

In beginsel treden deze nieuwe bepalingen in werking 18 maanden na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad, dus op 1 september 2021 (art. 39 Wet Hervorming Goederenrecht). Hierop geldt een uitzondering voor de bepalingen inzake overschrijving van onder meer aktes die een voorkeur-, voorkoop- of optierecht verlenen op onroerende goederen, of aktes van overdracht van erfopvolging (in artikelen 3.30, § 1, 3°, 3.30, § 1, 5°, 3.30, § 1, 7°, en 3.30, § 2, lid 2 BW). Deze laatste treden in werking uiterlijk op 1 juli 2022, tenzij de Koning in een vroegere datum voorziet (art. 40 Wet Hervorming Goederenrecht).

Ook is er een overgangsregeling voorzien voor de opstalrechten binnen volume-eigendom die vóór de inwerkingtreding van de Wet Hervorming Goederenrecht zijn toegekend: (i) deze worden van rechtswege geacht eeuwigdurend te zijn als ze zijn toegekend zonder bepaling van de duurtijd of voor een onbepaalde duurtijd, of (ii) ze zijn geldig voor de contractueel overeengekomen duurtijd als deze duurtijd langer is dan 50 jaar, maar de maximumtermijn van 99 jaar niet overschrijdt (art. 38 Wet Hervorming Goederenrecht).

We hebben tot 1 september 2021 de tijd om de praktijk hierop voor te bereiden. But, first things first. Let us flatten the curve!

Jasmine Malekzadem

Bron: https://www.janson.be/en/news/hervorming-van-het-goederenrecht-is-een-feit/

Print Friendly, PDF & Email