Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)

BIV, het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars
BIV, het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars

Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)

Sinds 1993 mag niet langer om het even wie het beroep van vastgoedmakelaar als bemiddelaar, syndicus of rentmeester uitoefenen. Elke persoon die deze beroepsactiviteiten deeltijds of voltijds uitoefent, moet vooraf bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) worden ingeschreven in de kolommen die overeenstemmen met de activiteiten die hij wenst uit te oefenen.

De beschermde activiteiten zijn echter enkel deze die voor rekening van derden worden uitgevoerd: de vastgoedmakelaar is namelijk een tussenpersoon.

Nieuwe vastgoedmakelaarswet

Tot voor kort werd de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar gereglementeerd door de bepalingen van het KB van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

In het kader van de nieuwe vastgoedmakelaarswet werd er een nieuwe regeling uitgewerkt met betrekking tot de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar. Met de publicatie van het KB van 30 augustus 2013 betreffende de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar verdwijnt de oude lijst met diploma’s die toegang tot het beroep gaven.

Vanaf 1 januari 2014 geldt dus de nieuwe regeling voor de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar en heeft iedereen met een bachelordiploma (niveau 6 – Europees kwalificatiekader) toegang tot het gereglementeerd beroep van vastgoedmakelaar.

Ingevolge de nieuwe vastgoedmakelaarswet werd er ook een nieuw stagereglement uitgebracht door het KB van 23 juli 2013. Dit tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 september 2013.

Wettelijke functies van het BIV

Als controleorganisme heeft het BIV 3 wettelijke functies:

  • Het BIV controleert de toegang tot het beroep. Vastgoedmakelaar is een gereglementeerd beroep. Dat betekent dat iedereen die als zelfstandige de activiteiten van vastgoedmakelaar wil uitoefenen, door het BIV moet erkend zijn. De Kamers van het BIV hebben de opdracht om te beslissen over de aanvragen tot inschrijving. De BIV-kamers moeten nagaan of de kandidaat aan alle voorwaarden voldoet.
  • Het BIV dient erover te waken dat de plichtenleer wordt nageleefd. Het is de taak van de BIV-Kamers om na te gaan of de vastgoedmakelaars de regels van de plichtenleer van het beroep naleven. Gebeurt dit niet, dan stelt de overtreder zich bloot aan een tuchtstraf. Zoals een gerichte opleiding, een waarschuwing, een berisping, een schorsing of een schrapping.
  • Het BIV heeft de opdracht erover te waken dat het beroep niet illegaal wordt uitgeoefend. De Nationale Raad van het BIV heeft tot taak om erop toe te zien dat de regels voor toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar worden nageleefd. In dat kader brengt het Instituut ook personen voor de rechtbank die het beroep onwettig uitoefenen. Nepmakelaars dus. Het BIV beschikt daarvoor over een dienst Opsporing. De dienst opsporing is belast met de voorbereiding van de dossiers die aan de Nationale Raad worden voorgelegd.

Meer informatie over het BIV

Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)
Luxemburgstraat 16B – 1000 Brussel
Telefoon: +32(0)2 505 38 50
www.biv.be

Print Friendly, PDF & Email