Verzekering gewaarborgd wonen

Verzekering gewaarborgd wonen
Verzekering gewaarborgd wonen

Wat en voor wie is de gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen?

Gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen

Wie een hypothecaire lening afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning, kan zich met de verzekering gewaarborgd wonen kosteloos verzekeren tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Zo helpt de Vlaamse overheid u uw lening af te betalen als u een tijd niet kunt werken.

Voordelen

De verzekering is volledig gratis: de Vlaamse overheid draagt de verzekeringskosten, dus als aanvrager betaalt u geen premie.
De verzekering loopt over tien jaar. Als u in die periode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kunt u na een wachttijd van drie maanden en voor maximaal drie jaar een tegemoetkoming krijgen in de aflossing van uw hypothecaire lening. Die tegemoetkoming bedraagt maximaal 600 euro per maand.
Bij arbeidsongeschiktheid zal de verzekeringsmaatschappij gedurende  maximaal 36 maanden aan een stuk tussenkomen. Bij onvrijwillige werkloosheid is dat maximaal 18 opeenvolgende maanden. Voor een nieuwe tussenkomst moet u aantonen dat u tussenin minstens drie maanden opnieuw hebt gewerkt.

Voorwaarden

Uw lening

 • U hebt minstens 50.000 euro geleend om een woning te bouwen of te kopen (al dan niet met renovatie), of 25.000 euro voor louter renovatiewerken.
 • U moet uw aanvraag voor de verzekering indienen ten laatste een jaar na de eerste kapitaalsopname van uw lening.

Belangrijk: leningen voor herfinanciering en overbruggingskredieten komen niet in aanmerking.
Een lening die bedoeld is voor de financiering van een bouwgrond kan enkel in aanmerking komen in combinatie met een lening voor de bouwwerken. De eerste opname in het totale krediet (grond + bouwwerken) mag in dat geval niet langer dan één jaar geleden plaatsgevonden hebben. Gebeurde de eerste opname in de lening voor de grond toch langer dan een jaar voor de aanvraag, dan komt ook de lening voor de bouwwerken niet meer in aanmerking als die deel uitmaakt van dezelfde kredietopening.

Uw woning

 • De woning waarvoor u leent ligt in het Vlaamse Gewest en is uw enige woning.
 • De waarde van de woning mag door de kredietinstelling niet hoger zijn geschat dan 320.000 euro. In de gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde en in enkele gemeenten van het arrondissement Leuven bedraagt dit maximumbedrag 368.000 euro.
  Lijst Vlabinvest-gemeenten.
 • U hebt voor dezelfde woning nog geen eerdere verzekering gewaarborgd wonen gehad.

Uw werk

 • Op het tijdstip van de aanvraag moet u volledig arbeidsgeschikt zijn en ook een beroepsactiviteit uitoefenen, hetzij:
  • als werknemer met een contract van onbepaalde duur (minstens deeltijds) waarvan de proefperiode al voltooid is (voor arbeidsovereenkomsten afgesloten voor 1 januari 2014),
  • als werknemer met een tijdelijk contract, waarvan minstens een jaar bij uw huidige werkgever (contracten voor uitzendarbeid komen niet in aanmerking),
  • als zelfstandige in hoofdberoep sedert minstens een jaar.
 • Op het ogenblik van de aanvraag mag u geen arbeid verrichten met toestemming van de medisch adviseur van het ziekenfonds.
 • De twaalf maanden voor uw verzekeringsaanvraag moet u ononderbroken hebben gewerkt (met uitzondering van ziekteverlof van beperkte duur en/of het wettelijke zwangerschapsverlof).

Uw inkomen

Er gelden alleen inkomensgrenzen als u leent voor nieuwbouw waarbij de bouwvergunningsaanvraag dateert van vóór 1 januari 2012 en het peil van het primair energieverbruik van de woning hoger is dan E70.

In dat geval mag uw inkomen niet hoger zijn dan

 • 42.090 euro voor een alleenstaande
 • 60.120 euro  voor wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 3.370 euro per persoon ten laste
 • 60.120 euro voor een alleenstaande persoon met een persoon te laste, te verhogen met 3.370 euro per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste

Hierbij gaat het om het gezamenlijk belastbaar inkomen vermeld op het laatste aanslagbiljet.

Indien de lening door meer dan een persoon werd afgesloten, telt het belastbaar inkomen van alle bewoners van de woning.

Leent u voor nieuwbouw en is uw gezamenlijk belastbaar inkomen kleiner dan of gelijk aan bovenvermelde grenzen en is uw nieuwe woning energiezuinig (lager dan of gelijk aan E70), dan bedraagt de maximale tegemoetkoming 600 euro in plaats van 500 euro.

In alle andere gevallen geldt er geen inkomensgrens.

Bron: www.verzekeringgewaarborgdwonen.be

Tel: 1700 (gratis)

Print Friendly, PDF & Email