Bomen en planten op de juiste perceelgrens

plantafstanden
plantafstanden

Vooreerst legt de wetgeving op om met beplantingen een minimale afstand te respecteren tot de grens. Respecteer je die afstand niet dan zal je buur kunnen vragen de beplanting te verwijderen.

Verder moet je ook weten dat beplantingen soms één van de weinige elementen zijn om de grens van een perceel te bepalen. Vooral in het buitengebied komt dit al eens voor. Op dat ogenblik zal de landmeter-expert vanaf de beplanting terugmeten en zo de grens bepalen … pech als je beplanting te ver van de grens verwijderd stond.

Het zal er dus soms op aankomen om precies op de voorgeschreven afstand te gaan planten! Dit kan je niet zonder een behoorlijke kennis van de plantafstand.

Anderzijds kan de buur je vragen om overhangende takken weg te snoeien: een vervelend karwei bij hoogstammige bomen die kort bij de grens staan … aan jou de keuze.

Opgelet: met betrekking tot wegen en waterlopen gelden bijzondere afstandsregels; die worden hier niet behandeld.

Opgelet wetgeving van plantafstand zal wijzigen!

De wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 “Goederen” (BS 17 maart 2020) wijzigt deze materie grondig. De wet wordt van kracht op 1 september 2021. Daarbij zullen de plaatselijke gebruiken niet meer van toepassing zijn. Evenwel blijft kennis van het onderstaande nuttig om te weten op welke afstand bomen werden geplant wanneer zij voor het van kracht worden van de wet werden geplant.

Wat zegt de wetgever (tot 30/08/2021)?

Hoogstammige bomen mogen slechts op een door vast en erkend gebruik bepaalde afstand geplant worden; bij ontstentenis van zodanig gebruik mogen hoogstammige bomen slechts op twee meter, andere bomen en levende hagen slechts op een halve meter van de scheidingslijn tussen twee erven worden geplant. Fruitbomen van welke soort ook mogen als leibomen, aan elke kant van de muur tussen twee erven, geplant worden zonder dat een afstand in acht wordt genomen. Is die muur niet gemeen, dan heeft alleen de eigenaar het recht hem als steun voor zijn leibomen te gebruiken. (Veldwetboek, art 35)

In de voor de landbouw bestemde gedeelten van het grondgebied is bosaanplanting verboden op minder dan zes meter van de scheidingslijn tussen twee erven; bovendien is vergunning van het college van burgemeester en schepenen vereist. … De bepalingen van het vorige lid zijn eveneens van toepassing op de voor bosbouw bestemde zone, langs de voor landbouw bestemde zone. (Veldwetboek, art 35bis, § 5)

Plaatselijke gebruiken (tot 30/08/2021)

Die kan je bij twijfel opvragen bij de griffie van het plaatselijk vredegerecht. Plantafstanden opgevraagd bij de gemeentelijke diensten durft al eens foute info op te leveren!

Opgetekende plaatselijke gebruiken (tot 30/08/2021)

In 1972 werden op initiatief van de overheid de plaatselijke gebruiken opgetekend. De optekening gebeurde per gerechtelijk kanton. Bij wet van 25 maart 1999 betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons werd intussen de indeling in kantons gewijzigd. De optekening zou bovendien onvolledig zijn en gewoontes wijzigen … aarzel dus niet de griffie van de vrederechtbank te raadplegen.

Antwerpen

Binnen de provincie Antwerpen werden geen plaatselijke gebruiken genoteerd.

Limburg

Kanton Tongeren:

Hagen worden er geplant op 0,5 tot 1m van de grens.

Oost-Vlaanderen

1ste kanton Aalst:

Hoogstammen worden hier geplant op 85cm; laagstammen en hagen zijn niet hoger dan 1,6m.
Volgens een andere bron zouden laagstammen hier worden geplant op 45cm.

2de kanton Aalst en de kantons Ninove, Brakel, Geraardsbergen, Herzele, Oudenaarde, Ronse en Zottegem:

Hoogstammen worden hier geplant op 84cm en laagstammen op 42cm. Een kaphaag dient hier beschouwd als hoogstammig.

Kanton Beveren-Waas:

Aanpalende eigenaars worden vermoed mekaar toestemming te hebben gegeven om hoogstammige bomen te planten op minder dan 2m van hun gemene grens mits zij ongeveer tezelfdertijd aanplanten. Wanneer één eigenaar zijn bomen rooit mag de andere zijn bomen laten staan tot ze kaprijp zijn. De eerste mag intussen niet heraanplanten. Degene die eerst rooit mag de andere eigenaar verplichten ook zijn bomen te rooien indien ze kaprijp zijn.

Kanton Deinze:

Langs een gemene gracht mogen hoogstammige bomen op 1m van de gracht worden geplant.

6de kanton Gent (ex Oosterzele):

Hoogstammen worden hier geplant op 90cm en laagstammen op 44cm.

Kanton Kruishoutem:

Hoogstammen mogen er worden geplant op 90cm van de grens of ook aan beide kanten van de gracht. Hier geeft de vrederechter evenwel de raad hoogstammige bomen te planten op 2m van de grens.

Kanton Lokeren:

Hoogstammige hoekbomen kunnen op een akker worden geplant op één meter van de grens of gemene gracht. Een hoekboom wordt op de hoek van een perceel geplant om de grens aan te duiden. Verwar dit niet met een grensboom: die staat op de grens.
Uitplanten kunnen worden geplant op 1m van de grens. Uitplanten komen voor op landbouwwegen van voldoende breedte en aan weerszijden afgeboord met een gracht.
Kanthout (= een vorm van hakhout) wordt, tenzij afwijkende overeenkomst, op 1 m van de grens geplant en wordt uiterlijk om de 6 jaar gekapt.

1ste kanton St-Niklaas:

Met stilzwijgende wederzijdse toestemming worden populieren geplant op 50cm van de grens indien de beide eigenaars bomen planten.

2de kanton St-Niklaas:

Wanneer beide eigenaars aan weerszijden van een gemene gracht bomen planten kunnen ze dat doen op de rand van de gracht. Vanaf dat moment hebben beide eigenaars het recht hun bomen er kaprijp te laten worden.

Vlaams-Brabant en Brussel

Kanton St-Pieters-Woluwe:

Evenwel met twijfel (!): hagen worden op de scheidingslijn van twee percelen geplant. (*)

kanton Diest:

Naaldbomen worden er op de grens geplant. (*)

West-Vlaanderen

Kanton Izegem:

Knotwilgen mogen er, indien regelmatig geknot, mogen als omheining worden geplant op 0,5m van de grens.

 

(*) wat je hier plant dreigt later als een gemene haag of boom te worden beschouwd!

Bron: landmeters-experten.be

Print Friendly, PDF & Email